فن فیلتر، فیلتر و هیترهای تابلویی

تهویه هوای داخل تابلوهای توزیع و خازنی نقش به سزایی در عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی داشته و از خرابی زود هنگام خازن ها جلوگیری می کند. نصب و بکارگیری فن فیلتر و فیلترها چنین نقشی در تابلوهای مذکور ایفاد می نمایند.
ضمنا هیترها در مواردی که دمای محیط پائین و رطوبت وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند تا مانع از فرسودگی قطعات شوند.