رگولاتورهای ضریب قدرت

این رگولاتورها تنظیم ضریب قدرت را با استفاده از میکرو پروسسور بصورت تمام دیجیتال انجام می دهند.
قرائت دقیق و قابل اطمینان ضریب قدرت بدون تاثیر پذیری از خطاهای ناشی از وجود قطعات نیمه هادی که ایجاد هارمونیک می نمایند، نقش به سزایی در محاسبه و عملکرد رگولاتورها و قطع و وصل پله های خازنی دارد. همچنین در صورت مساوی بودن تعدادی از پله ها، از تعداد قطع و وصل خازنها کاسته و از آنها به شکل همگن استفاده می کند. رگولاتور در صورت بروز هر نوع خطا یا غیر عادی بودن وضعیت با پیغام هشدار مناسب، اپراتور را آگاه می سازد.
کاربرد این رگولاتورها در بانک های خازنی اتوماتیک می باشد و در پله های 4، 6، 8 و 12 عرضه می شوند.