راکتورهای حذف هارمونیک

امروزه افزایش سیستم های اتوماسیون، باعث افزایش استفاده از عناصر نیمه هادی در مدارات کنترل شده است که این امر به نوبه خود موجب ایجاد انواع هارمونیک در شبکه میگردد.

هارمونیک ها دارای فرکانس هایی با مضرب فرکانس شبکه هستند و چون امپدانس خازن نسبت عکس با فرکانس موج دارد، لذا هارمونیک ها باعث ازدیاد چشمگیر جریان خازن شده و خرابی زود هنگام خازنها را موجب می شوند.

به منظور رفع چنین مشکلی راکتورهای حذف هارمونیک به طور سری با خازن نصب می شوند.

با توجه به نوع هارمونیک شبکه و توان های خازنی بکار رفته، راکتورها در تنوع لازم عرضه می گردند.