خازنهای روشنایی

کلیه لامپ های تخلیه گازی اعم از فلورسنت، بخار جیوه، بخار سدیم و مشابه، برای روشن شدن نیاز به یک چوک دارند. با توجه به ماهیت سلفی چوک ها، ضریب قدرت در مدارات این لامپها خیلی پائین بوده و جریان نسبتاً زیادی از شبکه کشیده می شود. اصلاح ضریب قدرت با افزودن یک خازن مناسب به مدار انجام می گیرد.
مشخصات این خازنها مطابق با استانداردهای بین المللی IEC 61048 و IEC 61049 می باشد و در ظرفیت ها ولتاژهای مختلف در بدنه های پلاستیکی و آلومینیومی تولید می شوند. برای اتصال الکتریکی آنها سیم، کابل و فیش در نظر گرفته شده است.

دانلود فایل